Stäng varukorg

Sustainability

Junkyard blev en del av Varner 2019. Varner är ett familjeägt företag som öppnade sin första butik i Oslo 1962. Idag är Varner en av Skandinaviens största modekoncerner.

Varner har hållbar utveckling i kärnan av sin verksamhet. Det innebär att de tar ansvar för klimat och miljö, människor och konsumenter. De gör detta genom att investera i mer hållbara material, följa upp människorna i leveranskedjan och arbeta för en cirkulär affärsmodell.

Som en del av Varner har Junkyard tillgång till resurser för att utvecklas mot att bli mer hållbara. Det innebär bland annat att lokalt anställda på produktionskontor – specialiserade på socialt ansvar, hållbarhet, kvalitetssäkring och produktsäkerhet – följer upp produktionen.

Junkyard utvecklar egen design och egna koncept för sin målgrupp.

Det ställs krav på produktsäkerhet och leverantörsuppföljning för alla externa märken som säljs via Junkyards kanaler.

 

Produktion och leverantörsuppföljning

 

Produktionsmarknader

Huvudsakliga produktionsområden är Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet – i dessa länder har vi etablerat lokala kontor.

Lokal närvaro och kunskap om marknaderna är avgörande för att följa upp arbetarna i leveranskedjan på ett bra sätt.

Varje kontor har CSR-specialister – anställda som är specialister på företagens sociala ansvar – utöver specialister på produktkvalitet.

 

Leverantörsuppföljning

Respekten för mänskliga och arbetares rättigheter är grundläggande för vår produktion.

Våra riktlinjer för produktion och leverantörssamarbete bygger på att alla har rätt till goda arbetsförhållanden i enlighet med allmänt accepterade mänskliga rättigheter, arbetsrätt, lagar och förordningar.

Vi gör due diligence-utvärderingar. Det är en cirkulär modell där varje steg är en del av arbetet med att respektera och ta hand om människor, samhälle och miljö.

 

Leverantörsuppföljning i praktiken

Vi utvärderar de faktiska förhållandena på våra fabriker. Detta görs genom inspektioner, fabriksbesök, möten, intervjuer och granskning av dokumentation.

CSR-specialister anställda av Varner utför fabrikskontrollerna, både tillkännagivna och oanmälda.

Innan en leverantör kan producera för Varner måste den och alla fabriker som ska användas genomgå en lång godkännandeprocess.

Vid inspektion:

 • Fabriksbyggnaden och produktionslokalerna undersöks med avseende på brandsäkerhet, utrymningsplaner och byggsäkerhet.
 • Intervjuer genomförs med medarbetare och ledning.
 • Alla relevanta dokument, policyer, certifikat och licenser som fabriken har granskas.

Efter inspektion:

 • Eventuella förbättringsplaner följs upp av våra anställda.

 

Öppna fabrikslistor

De Tier 1-fabriker som Varner samarbetar med är offentligt tillgängliga på The Open Apparel Registry.

Här hittar du kartan: Open Apparel Registry

 

Externa varumärkesleverantörer

Hos Junkyard hittar du ett urval av produkter från externa varumärkesleverantörer utöver våra egna varumärken och produkter.

De externa varumärkesleverantörerna utvecklar, designar och producerar de produkter de erbjuder. Det betyder inte att de är undantagna från Junkyards och Varners krav inom områdena social hållbarhet och produktsäkerhet.

Alla externa varumärkesleverantörer måste gå igenom en godkännandeprocess innan deras produkter tas in i våra butiker.

Vi utvärderar leverantörens rutiner för att följa upp arbetsförhållandena i den egna leverantörskedjan, samt rutiner för produktsäkerhet.

På så sätt arbetar vi för att alla produkter i våra butiker ska vara säkra att använda och producerade under ansvarsfulla förhållanden.

 

Beskrivning av riskområden

Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter

 

Fokusområden

Olika riskområden utgör grunden för hur vi arbetar för att ta hand om arbetstagare i vår leveranskedja.

De områden vi fokuserar på i arbetet med socialt ansvar och arbetsrättigheter bygger på riskanalyser. Dessa kartläggs genom att analysera risker relaterade till länder, regioner, utvinning av material och produktionsprocesser.

 

Risk: Rätten att organisera sig i en fackförening

Deltagande i en fackförening möjliggör dialog och rättvisa förhandlingar mellan anställda, chefer, myndigheter och företag.

Varner använder kurser om rättigheter och ansvar på arbetsplatsen och kurser i social dialog för arbetare och fabriksledning för att möta detta problem.

 

Risk: Hälsa och säkerhet

Klädindustrin använder mycket manuellt arbete, användning av maskiner och kemikalier, samt produktion på platser där det råder osäkerhet om byggnadskvalitet.

Varner har strikta rutiner för att säkerställa säkra jobb. Det innebär att följa upp bland annat byggnadssäkerhet, utrymningsvägar och skyddsutrustning.

Fabriksbesök och inspektioner är viktiga åtgärder för att identifiera faror och se till att förbättringar görs. Vi följer regelbundet upp att fabriksanställda får kurser i hälsa och säkerhet.

I Bangladesh har brand- och byggsäkerhet varit ett särskilt fokus sedan Rana Plaza-olyckan 2013. Varner har tecknat Accord-avtalet, ett avtal mellan företag och globala fackföreningar för att göra textilindustrin säkrare.

 

Risk: Låga löner

Minimilön räcker inte alltid för att täcka alla arbetares nödvändiga behov. Risken för låga löner är större längre ut i försörjningskedjan, till exempel på bomullsodlingar och för de som bedriver råvaruutvinning. Förändring måste ledas av företag, myndigheter och fackföreningar.

Varner har rutiner för lönepraxis och lönenivå

 • Lönepraxis: Vi undersöker bland annat dokumentation av betald lön, bonusar, övertidsersättning, lönebesked och föräldraledighet.
 • Lönenivåer: Vi kräver att alla fabriker betalar minst minimilön. Många av våra leverantörer har löner över denna nivå. Men vi ser att vi måste göra mer för att höja nivåerna ytterligare.

 

Risk: Anställningsvillkor och övertid

Alla arbetsvillkor måste formaliseras genom ett kontrakt som beskriver lön, arbetstid och uppsägningstid med mera.

Extrem övertid kan bero på löne- och inköpspraxis:

 • För lite tid att slutföra beställningar kan tvinga arbetare att arbeta övertid.
 • Låga löner kan tvinga övertidsarbete för att tjäna tillräckligt.
 • Varner fokuserar på ansvarsfulla inköpsmetoder genom bland annat:
 • Kurser för köpare.
 • Leverantörsundersökning för att få feedback direkt från leverantören om de har tillräckligt med tid, bra beskrivningar av produkten etc.

 

Risk: Diskriminering och kvinnors rättigheter

Krav och förväntningar ställs på leverantörer för att säkerställa att allt arbete behandlas lika. Detta är avtalat. Varner kräver att alla måste behandlas lika oberoende av till exempel kön, läggning, bakgrund, etnicitet, politisk tillhörighet och religion.

Alla leverantörer måste ha åtgärder för att skydda anställda från trakasserier och könsbaserat våld.

För kvinnor i textilindustrin finns det risk för bland annat sexuella trakasserier och våld, lägre positioner, lägre löner och kortare kontrakt.

Varner samarbetar därför med olika organisationer som arbetar för kvinnor inom textilindustrin, inklusive Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i Indien och Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh.

 

Klimat och miljö

 

Återanvändning av överskottsvaror

Alla våra överskottsvaror doneras till Fretex. Endast kläder och produkter som är felaktigt tillverkade och som inte uppfyller våra hälso-, miljö- och säkerhetskrav förstörs av säkerhetsskäl. Kläderna som ges till Fretex säljs antingen som inkomst för välgörenhet eller ges bort. Fretex återvinner en andel och ger en viss andel till energiproduktionen.

 

Återvinning

Återvinning är viktigt för att utvinna nya resurser. Att använda produkter och material som redan har extraherats och producerats har ett antal positiva effekter:

 • Minskade utsläpp.
 • Minskad vattenförbrukning.
 • Bidrar till att bevara ekosystem.

Textilåtervinning är fortfarande inte effektiv för stora mängder (inte skalbart). Det är svårt att återvinna textilier för nya, slitstarka kläder.

Varner deltar i projekt som arbetar med utveckling av textilåtervinning i stor skala.

 

Vattenkonsumtion

Textilindustrin kräver mycket vatten i hela produktionskedjan. Vi har ett särskilt ansvar för att minska vattenförbrukningen. Sättet vi arbetar med detta:

Kartlägger mängden vatten som används, ser till att fabrikerna har bra vattenreningssystem, deltar i initiativ där industrin arbetar tillsammans för att minska vattenförbrukningen och väljer material som kräver mindre vatten än traditionella material.

Ställer strikta krav på leverantörer avseende vattenrening, kemikaliehantering, avfallshantering och utsläpp.

 

Växthusgasutsläpp

Utsläpp av växthusgaser från produktion och transport bidrar till en negativ effekt på klimatet och miljön. Så här gör Varner för att minska utsläppen:

 • Kartläggning av utsläpp relaterade till produktion: Var de sker och hur mycket som släpps ut.
 • Använder material som är mer hållbara, med mindre utsläpp än traditionella material.
 • Engagemang genom initiativ: Swedish Textile Initiative for Climate Action
 • Transport: Väljer sjötransport före flyg, samarbetar med företag som aktivt arbetar för att minska utsläppen.

 

Djurskydd

Djurens välbefinnande är en viktig del av en hållbar leveranskedja och vi ställer krav på leverantörer genom Varners djurskyddspolicy.

Vi undviker bland annat animaliska fibrer som köps från områden som är kända för dålig behandling av djur.

Exempel på våra förbud: Päls, läder från hotade arter och djurförsök på kosmetika.

Djurens välbefinnande handlar också om att ta hand om ekosystem. Gröna områden får inte förstöras eftersom djuren måste ha tillräckligt med utrymme.

 

Engagera våra kunder

Varner erbjuder produkter som innehåller mer hållbara material som ett bättre alternativ för kunderna.

Mer hållbara material måste märkas väl och synligt på plagg och i webbutiken.

Det är också viktigt med bra behandling av kläder:

 • Vi måste dela med oss av kunskap om hur man tvättar och tar hand om kläder tydligt i butik och online.
 • Vi måste ha bra märkning av tvättanvisningar på plagg.

 

Kika gärna på Varners hållbarhetsrapport:

Varner Sustainability Report 2021