Lukk handlekurv

Sustainability

Junkyard ble en del av Varner i 2019. Varner er et familieeiet foretak som åpnet sin første butikk i Oslo i 1962. I dag er Varner et av Skandinavias største motekonserner.

I kjernen av sin virksomhet har Varner fokus på bærekraftig utvikling. Det innebærer at de tar ansvar for klima, miljø, mennesker og forbrukere gjennom å investere i mer bærekraftige materialer, følge opp medarbeiderne i leverandørkjeden og jobbe mot en sirkulær forretningsmodell.

Som en del av Varner har Junkyard tilgang til ressurser som kan brukes til videre bærekraftig utvikling. Dette betyr blant annet at lokale medarbeidere på produksjonskontorer – som er spesialister innen samfunnsansvar, bærekraft, kvalitetssikring og produktsikkerhet – følger opp produksjonen.

Junkyard utvikler egen design og egne konsepter for sin målgruppe.

Det stilles krav til produktsikkerhet og leverandøroppfølging for alle eksterne merker som selges gjennom Junkyards kanaler.

 

Produksjon og leverandøroppfølging

Produksjonsmarkeder

De viktigste produksjonsområdene er Kina, India, Bangladesh og Tyrkia – i disse landene har vi etablert lokale kontorer.

Lokal tilstedeværelse og kunnskap om markedene er avgjørende for å følge opp arbeidstakerne i leverandørkjeden på en god måte.

Hvert kontor har CSR-medarbeidere, som er spesialister på foretakets samfunnsansvar, foruten spesialister på produktkvalitet.

Leverandøroppfølging

Respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende for vår produksjon.

Våre retningslinjer for produksjons- og leverandørsamarbeid bygger på at alle skal ha rett til gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, lover og forskrifter.

Vi utfører aktsomhetsvurderinger og selskapsgjennomganger. Det er en sirkulær modell der hvert steg videre er en del av arbeidet med å respektere og ta vare på mennesker, samfunn og miljø.

Leverandøroppfølging i praksis

Vi evaluerer de faktiske forholdene ved fabrikkene våre gjennom inspeksjoner, fabrikkbesøk, møter, intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon.

CSR-medarbeidere fra Varner utfører fabrikkontrollene, som er både annonserte og uannonserte.

Før en leverandør kan produsere for Varner, må leverandøren og alle produserende fabrikker gjennomgå en lang godkjenningsprosess.

Under inspeksjon:

 • Fabrikkbygningen og produksjonslokalene blir gjennomgått med fokus på brannsikkerhet, rømningsveier og byggteknisk sikkerhet.
 • Medarbeidere og ledelse intervjues.
 • Alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser for fabrikken gjennomgås.

Etter inspeksjon:

 • Eventuelle planer om forbedring følges opp av våre medarbeidere.

Åpne fabrikklister

Alle Tier 1-fabrikker som Varner samarbeider med er offentlig tilgjengelige i The Open Apparel Registry.

Her ser du kartet: Open Apparel Registry

 

Eksterne merkevareleverandører

Hos Junkyard finner du et utvalg produkter fra eksterne merkevareleverandører i tillegg til våre egne merker og produkter.

De eksterne merkevareleverandørene utvikler, designer og produserer selv de produktene de tilbyr. Det betyr ikke at de er unntatt fra Junkyards og Varners krav på områdene sosial bærekraft og produktsikkerhet.

Alle eksterne merkevareleverandører må gjennom en godkjenningsprosess før deres produkter tas inn i våre butikker.

Vi gjør en evaluering av leverandørens rutiner for oppfølging av arbeidsforhold i egen leverandørkjede, samt rutiner for produktsikkerhet.

På denne måten jobber vi for at alle produkter i våre butikker skal være trygge å bruke og produsert under ansvarlige forhold.

 

Beskrivelse av risikoområder

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Fokusområder

Ulike risikoområder danner grunnlaget for hvordan vi jobber for å ta vare på arbeidstakere i leverandørkjeden vår.

Områdene vi fokuserer på i arbeidet med samfunnsansvar og arbeidstakerrettigheter er basert på risikoanalyser. Disse kartlegges gjennom å analysere risiko knyttet til land, regioner, materialutvinning og produksjonsprosesser.

Risiko: Rett til å organisere seg i en fagforening

Fagforeningsdeltakelse legger til rette for dialog og rettferdige forhandlinger mellom medarbeidere, ledere, myndigheter og bedrifter.

Varner bidrar gjennom å organisere kurs om rettigheter og ansvar på arbeidsplassen samt kurs i sosial dialog for medarbeidere og fabrikkledelse.

Risiko: Helse og sikkerhet

Klesindustrien bruker mye manuelt arbeid, inkludert bruk av maskiner og kjemikalier, og produserer på steder der det råder usikkerhet om den byggetekniske kvaliteten.

Varner har strenge rutiner på plass for å sikre trygge arbeidsplasser. Dette innebærer å følge opp blant annet byggteknisk sikkerhet, rømningsveier og verneutstyr.

Besøk og inspeksjoner på fabrikker er viktige tiltak for å identifisere fare og risiko, og sørge for at det utføres forbedringer. Vi følger jevnlig opp helse- og sikkerhetskurs for våre medarbeidere.

I Bangladesh har brann- og bygningsikkerhet vært et spesielt fokus siden Rana Plaza-ulykken i 2013. Varner har undertegnet Accord-avtalen, en avtale mellom selskaper og globale fagforeninger som skal gjøre tekstilindustrien tryggere.

Risiko: Lav lønn

Minimumslønnen er ikke alltid høy nok til å dekke nødvendige behov for alle våre medarbeidere. Risikoen for lave lønninger er større dess lenger man kommer ut i leverandørkjeden, for eksempel på bomullsplantasjer som utvinner råvarer. Endringer må styres av bedrifter, myndigheter og fagforeninger.

Varner har rutiner for lønnspraksis og lønnsnivå

 • Lønnspraksis: Vi kontrollerer blant annet dokumentasjon som betalt lønn, bonuser, overtidsbetaling, lønnsslipper og foreldrepermisjon.
 • Lønnsnivåer: Vi krever at alle fabrikker betaler minimum minstelønn. Mange av våre leverandører betaler lønn over dette nivået. Men vi ser at vi må gjøre mer for å heve lønnsnivåene ytterligere.


Risiko: Ansettelsesvilkår og overtid

Alle arbeidsforhold skal formaliseres gjennom en kontrakt som beskriver lønn, arbeidstid og oppsigelsestid med mer.

Ekstrem overtid kan skyldes lønns- og innkjøpspraksis:

 • For lite tid til å fullføre ordrer kan presse arbeidere til å jobbe overtid.
 • Lave lønninger kan tvinge fram overtidsarbeid for å tjene nok.

Varner fokuserer på ansvarlige innkjøpsmetoder gjennom:

 • Kurs for kjøpere.
 • Leverandørundersøkelser for å få tilbakemeldinger direkte fra leverandøren om de har tilstrekkelig tid, gode beskrivelser av produktet osv.


Risiko: Diskriminering og kvinners rettigheter

Det stilles krav og forventninger til leverandørene for å sikre at alt arbeid behandles likt. Dette er avtalt. Varner krever at alle skal behandles likt, uavhengig av kjønn, seksuell legning, bakgrunn, etnisitet, politisk tilhørighet og religion.

Alle leverandører skal ha tiltak for å beskytte medarbeidere mot trakassering og kjønnsbasert vold.

Kvinner i tekstilindustrien er spesielt utsatt for risiko for seksuell trakassering og vold, dårligere/lavere stillinger, lavere lønn og kortere arbeidskontrakter.

Varner samarbeider derfor med ulike organisasjoner som arbeider for kvinner i tekstilindustrien, inkludert Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i India og Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh.

 

Klima og miljø

Gjenbruk av overskuddsvarer

Alle våre overskuddsvarer doneres til Fretex. Kun klær og produkter som er feilproduserte og som ikke oppfyller våre helse-, miljø- og sikkerhetskrav, destrueres av sikkerhetsmessige årsaker. Klærne som doneres til Fretex selges enten til inntekt for veldedighet, eller gis bort. Fretex både gjenvinner og gir en bestemt andel til energiproduksjon.

Gjenvinning

Gjenvinning er viktig for å skaffe nye ressurser. Bruk av produkter og materialer som allerede er gjenvunnet og produserte har en rekke positive effekter:

 • Reduserte utslipp.
 • Redusert vannforbruk.
 • Bidrar til å bevare økosystemer.

Tekstilgjenvinning er fortsatt ikke effektivt i store mengder (ikke skalerbart). Det er vanskelig å gjenvinne tekstiler for nye, slitesterke klær.

Varner deltar i prosjekter som arbeider med utvikling av tekstilgjenvinning i stor skala.

Vannforbruk

Tekstilindustrien bruker mye vann, i hele produksjonskjeden. Vi har derfor et særlig ansvar for å redusere vannforbruket. Slik jobber vi:

 • Kartlegger vannmengden som brukes, sikrer at fabrikkene har gode vannrensingssystemer, deltar i initiativer der industrien samarbeider om å redusere vannforbruket og velger materialer som krever mindre vann enn tradisjonelle materialer.
 • Stiller strenge krav til leverandører når det gjelder vannbehandling, kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering og utslipp.


Klimagassutslipp

Klimagassutslipp fra produksjon og transport bidrar til en negativ effekt på klima og miljø. Slik reduserer Varner utslippene:

 • Kartlegger utslipp knyttet til produksjon: Hvor utslippene skjer og hvor store utslippene er.
 • Bruker materialer som er mer bærekraftige, som bidrar til lavere utslipp enn tradisjonelle materialer.
 • Engasjement gjennom initiativ: Swedish Textile Initiative for Climate Action
 • Transport: Velger sjøtransport foran lufttransport, samarbeider med selskaper som aktivt jobber for å redusere utslipp.


Dyrevern

Dyrevelferd er en viktig del av en bærekraftig leverandørkjede, og vi stiller krav til leverandører gjennom Varners dyrevelferdspolicy.

Blant annet kjøper vi ikke animalske fibre fra områder som er kjent for dårlig behandling av dyr.

Eksempler på våre forbud: Pels og lær fra truede arter og dyreforsøk på kosmetikk.

Dyrevelferd handler også om å ta vare på økosystemene. Grønne områder skal ikke ødelegges, da dyrene må ha store nok leveområder.


Engasjere kundene våre

Varner tilbyr kundene produkter som inneholder flere bærekraftige materialer og som er et bedre alternativ.

De bærekraftige materialene skal merkes og være godt synlige på plaggene og i nettbutikken.

Det er viktig å behandle klærne riktig:

 • Vi må dele kunnskap om hvordan man vasker og tar vare på klær, og merke dette tydelig i butikken og på nettet.
 • Vaskeinstruksjoner på plagg skal være godt synlig.

 

Les gjerne Varners bærekraftsrapport her:

Varner Sustainability Report 2021