Luk indkøbskurv

Sustainability

Junkyard blev en del af Varner i 2019. Varner er en familieejet virksomhed, der åbnede sin første butik i Oslo i 1962. I dag er Varner en af Skandinaviens største modekoncerner.

Kernen i Varners forretning er bæredygtig udvikling. Det betyder, at Varner tager ansvar for klima, miljø, mennesker og forbrugere. Det gør de ved at investere i mere bæredygtige materialer, følge op på leddene i forsyningskæden og arbejde hen imod en cirkulær forretningsmodel.

Som en del af Varner har Junkyard adgang til ressourcer, der gør, at virksomheden kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning. Det betyder blandt andet, at lokale medarbejdere på produktionskontorer – med speciale i socialt ansvar, bæredygtighed, kvalitetssikring og produktsikkerhed – følger op på produktionen.

Junkyard udvikler eget design og egne koncepter til sin målgruppe.

Der stilles krav om produktsikkerhed og leverandøropfølgning til alle eksterne varemærker, der sælges gennem Junkyards kanaler.

 

Produktion og leverandøropfølgning

Produktionsmarkeder

De vigtigste produktionsområder er Kina, Indien, Bangladesh og Tyrkiet. I disse lande har vi etableret lokale kontorer.

Lokal tilstedeværelse og kendskab til markederne er afgørende for at kunne følge op på arbejdstagerne i forsyningskæden på en ordentlig måde.

Hvert kontor har CSR-specialister, dvs. ansatte, som er specialister i virksomhedernes sociale ansvar, og specialister i produktkvalitet.

Opfølgning på leverandører

Respekten for menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder er grundlæggende i forbindelse med vores produktion.

Vores retningslinjer for produktions- og leverandørsamarbejde er baseret på, at alle har ret til ordentlige arbejdsforhold i henhold til almindeligt anerkendte menneskerettigheder, arbejdsret, love og forordninger.

Vi laver due diligence-vurderinger. Det er en cirkulær model, hvor hvert skridt er en del af arbejdet med at respektere og tage hånd om mennesker, samfund og miljø.

Leverandøropfølgning i praksis

Vi vurderer de faktiske forhold på vores fabrikker. Det sker gennem inspektioner, fabriksbesøg, møder, interviews og gennemgang af dokumentation.

CSR-specialister, som er ansat af Varner, foretager både anmeldte og uanmeldte fabriksbesøg.

Inden en leverandør kan producere varer til Varner, skal denne og alle de fabrikker, der anvendes, igennem en lang godkendelsesproces.

Ved inspektion:

 • Fabriksbygningen og produktionsfaciliteterne undersøges med hensyn til brandsikkerhed, evakueringsplaner og bygningssikkerhed.
 • Der gennemføres interviews med medarbejderne og ledelsen.
 • Alle relevante dokumenter, politikker, certifikater og licenser gennemgås.

Efter inspektion:

 • Vores medarbejdere følger op på eventuelle forbedringsplaner.

 

Åbne fabrikslister

De Tier 1-fabrikker, som Varner samarbejder med, er offentligt tilgængelige på The Open Apparel Registry.

Her finder du kortet: Open Apparel Registry

 

Eksterne mærkevareleverandører

Hos Junkyard finder du et udvalg af produkter fra eksterne mærkevareleverandører ud over vores egne mærker og produkter.

De eksterne mærkevareleverandører udvikler, designer og fremstiller selv de produkter, de tilbyder. Det betyder ikke, at de er fritaget for Junkyards og Varners krav til social bæredygtighed og produktsikkerhed.

Alle eksterne mærkevareleverandører skal gennem en godkendelsesproces, før deres produkter tages ind i vores butikker.

Vi foretager en evaluering af leverandørens rutiner for opfølgning på arbejdsforholdene i deres egen leverandørkæde samt deres rutiner for produktsikkerhed.

På den måde arbejder vi på at sikre, at alle produkter i vores butikker er sikre at bruge og fremstilles under ansvarlige forhold.

 

Beskrivelse af risikoområder

Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Fokusområder

Forskellige risikoområder danner grundlag for, hvordan vi arbejder for at tage hånd om medarbejderne i vores forsyningskæde.

De områder, vi fokuserer på i arbejdet med socialt ansvar og arbejdstagerrettigheder, er baseret på risikoanalyser. Områderne kortlægges ved at analysere risici i forbindelse med lande, regioner, materialeudvinding og produktionsprocesser.

Risiko: Retten til at organisere sig i en fagforening

Deltagelse i en fagforening muliggør dialog og retfærdige forhandlinger mellem medarbejdere, chefer, myndigheder og virksomheder.

For at løse dette problem tilbyder Varner medarbejderne og ledelsen kurser i rettigheder og ansvar på arbejdspladsen samt kurser i social dialog.

Risiko: Sundhed og sikkerhed

Tøjindustrien bruger en masse manuel arbejdskraft, maskiner og kemikalier og producerer på steder, hvor der er usikkerhed om bygningskvaliteten.

Varner har strenge rutiner til sikring af arbejdspladsen. Det indebærer, at der følges op på blandt andet bygningssikkerhed, flugtveje og værnemidler.

Fabriksbesøg og -inspektioner er vigtige foranstaltninger til at identificere farer og sikre, at der sker forbedringer. Vi følger regelmæssigt op på, om fabriksmedarbejderne får kurser i sundhed og sikkerhed.

I Bangladesh har der været særligt fokus på brand- og bygningssikkerheden siden Rana Plaza-ulykken i 2013. Varner har underskrevet Accord-aftalen, som er en aftale mellem virksomheder og globale fagforeninger, der skal gøre tekstilindustrien mere sikker.

Risiko: Lave lønninger

Mindstelønnen er ikke altid nok til at dække alle arbejdstagernes behov. Risikoen for lave lønninger er større længere ude i forsyningskæden, f.eks. på bomuldsplantager og de steder, hvor råvarerne udvindes. Virksomheder, myndigheder og fagforeninger skal skabe forandringerne.

Varner har rutiner for lønpraksis og lønniveau

 • Lønpraksis: Vi undersøger blandt andet dokumentation for udbetalt løn, bonusser, overtidsbetaling, lønsedler og forældreorlov.
 • Lønniveau: Vi kræver, at alle fabrikker betaler mindstelønnen. Mange af vores leverandører har lønninger, der ligger over dette niveau. Men vi kan se, at vi er nødt til at gøre mere for at hæve niveauet yderligere.

 

Risiko: Ansættelsesvilkår og overarbejde

Alle arbejdsvilkår skal formaliseres gennem en kontrakt, der beskriver løn, arbejdstid, opsigelsesvarsel m.m.

Ekstremt meget overarbejde kan skyldes løn- og indkøbspraksis:

 • For lidt tid til at færdiggøre bestillinger kan tvinge arbejderne til at arbejde over.
 • Lave lønninger kan tvinge medarbejderne til at arbejde over for at tjene nok.

Varner fokuserer på ansvarlige indkøbsmetoder gennem blandt andet:

 • Kurser for indkøbere.
 • Leverandørundersøgelser for at finde ud af, om leverandøren har tid nok til at udføre arbejdet, gode produktbeskrivelser m.m.

 

Risiko: Forskelsbehandling og kvinders rettigheder

Der stilles krav til leverandørerne om, at alt arbejde behandles ens. Dette er aftalt. Varner kræver, at alle skal behandles ens uafhængigt af for eksempel køn, seksuel orientering, baggrund, etnicitet, politisk tilhørsforhold eller religion.

Alle leverandører skal have indført foranstaltninger for at beskytte medarbejderne mod chikane og kønsbaseret vold.

For kvinder i tekstilindustrien er der risiko for bl.a. sexchikane og vold, lavere stillinger, lavere løn og kortere kontrakter.

Varner samarbejder derfor med forskellige organisationer, der arbejder for kvinder i tekstilindustrien, herunder Social Awareness and Voluntary Education (SAVE) i Indien og Joint Ethical Trading Initiative (JETI) i Bangladesh.

 

Klima og miljø

Genbrug af overskudsvarer

Alle vores overskudsvarer doneres til Fretex. Kun tøj og produkter, som er forkert fremstillet, og som ikke opfylder vores krav til sundhed, miljø og sikkerhed, destrueres af sikkerhedsmæssige årsager. Tøjet, der gives til Fretex, sælges for at tjene penge til velgørenhed eller gives væk. Fretex genvinder en del af det og sender en vis del til energiproduktion.

Genbrug

Genbrug er vigtigt for at udvinde nye ressourcer. At anvende materialer, der allerede er udvundet, og produkter, der allerede er produceret, har en række positive virkninger:

 • Mindre udledning
 • Mindre vandforbrug
 • Bevarelse af økosystemerne.

Genanvendelse af tekstiler er stadig ikke effektivt ved store mængder (ikke skalerbart). Det er svært at genbruge tekstiler til nyt, slidstærkt tøj.

Varner deltager i projekter, der arbejder med genbrug af tekstiler i stor skala.

Vandforbrug

Tekstilindustrien bruger meget vand i hele produktionskæden. Vi har et særligt ansvar for at reducere vandforbruget. Det arbejder vi med på følgende måder:

 • Kortlægning af, hvor meget vand der anvendes, sikrer, at fabrikkerne har gode vandrensningssystemer, deltager i initiativer, hvor industrien samarbejder om at reducere vandforbruget og vælger materialer, der kræver mindre vand end traditionelle materialer.
 • Der stilles strenge krav til leverandørerne om vandrensning, kemikaliehåndtering, affaldshåndtering og udledning.
 • Udledning af drivhusgasser

Udledning af drivhusgasser fra produktion og transport har en negativ indvirkning på miljøet. Her er, hvad Varner gør for at reducere udledningen:

 • Kortlægning af emissioner relateret til produktionen: Hvor udledningen finder sted, og hvor meget der udledes.
 • Brug af materialer, som er mere bæredygtige og medfører mindre udledning end traditionelle materialer.
 • Engagement gennem initiativer: Swedish Textile Initiative for Climate Action
 • Transport: Brug af søtransport frem for lufttransport og samarbejde med virksomheder, der aktivt arbejder på at reducere udledningen.

Dyrebeskyttelse

Dyrevelfærd er en vigtig del af en bæredygtig forsyningskæde, og vi stiller krav til leverandørerne gennem Varners politik om dyrebeskyttelse.

Vi undgår blandt andet at bruge animalske fibre fra områder, der er kendt for at behandle dyr dårligt.

Eksempler på vores forbud: pels, læder fra truede arter og dyreforsøg i forbindelse med test af kosmetik.

Dyrevelfærd handler også om at passe på økosystemerne. Grønne områder må ikke ødelægges, fordi dyrene skal have tilstrækkelig plads.

Vi engagerer vores kunder

Varner tilbyder kunderne et bedre alternativ i form af produkter, der er fremstillet med mere bæredygtige materialer.

Mere bæredygtige materialer skal mærkes ordentligt og synligt på tøjet og i netbutikken.

Det er også vigtigt at behandle tøjet ordentligt:

 • Vi skal informere om, hvordan tøjet vaskes og plejes, i butikken og online.
 • Der skal være gode vaskeanvisninger på tøjet.

 

Varners bæredygtighedsrapport kan ses her:

Varner Sustainability Report 2021